Ban Tổng Giám đốc

BAN TỔNG GIẢM ĐỐC TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 Ông Cao Hoài Dương Tổng Giám đốc
2 Ông Lê Xuân Trình Phó Tổng Giám đốc
3 Ông Nguyễn Tuấn Tú Phó Tổng Giám đốc
4 Ông Vũ Hoài Lam Phó Tổng Giám đốc
5 Ông Võ Khánh Hưng Phó Tổng Giám đốc
6 Ông Nguyễn Anh Toàn Phó Tổng Giám đốc
7 Ông Phạm Thành Vinh Phó Tổng Giám đốc