Trưởng phòng

BAN CHẤP HÀNH CÔng ĐOÀN TỔNG CÔng TY DẦU VIỆT NAM
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 Ông Đoàn Duy Công Chủ tịch
2 Ông Đặng Thanh Hoài Phó Chủ tịch
3 Bà Đinh Thị Thanh Hà Phó Chủ tịch
4 Bà Trần Thị Thu Phong
Phó Chủ tịch
5 Ông Phạm Văn Tám Ủy viên Ban Thường vụ
6 Bà Phan Thị Trà Hương Ủy viên Ban Thường vụ
7 Ông Lê Ngọc Minh Ủy viên Ban Thường vụ
8 Ông Trần Việt Hùng Ủy viên Ban Thường vụ
9 Ông Nguyễn Đức Thắng Ủy viên Ban Thường vụ
10 Ông Nguyễn Thành Châu Ủy viên Ban Chấp hành
11 Ông Vũ Đình Chương Ủy viên Ban Chấp hành
12 Ông Mai Xuân Hải Ủy viên Ban Chấp hành
13 Bà Hồ Thị Thủy Tiên Ủy viên Ban Chấp hành
14 Ông Đào Đức Quang Ủy viên Ban Chấp hành
15 Bà Lê Thị Nam Phương Ủy viên Ban Chấp hành
16 Ông Đào Văn Tuấn Ủy viên Ban Chấp hành
17 Ông Trần Đình Thành Ủy viên Ban Chấp hành
18 Ông Nguyễn Thanh Tùng
Ủy viên Ban Chấp hành
19
Ông Vũ Quốc Hải
Ủy viên Ban Chấp hành
20 Ông Trần Tiến Đại Ủy viên Ban Chấp hành
21 Ông Phạm Ngọc Hợp Ủy viên Ban Chấp hành
22 Ông Trần Thiện Lộc Ủy viên Ban Chấp hành
23 Ông Phạm Ngọc Minh Ủy viên Ban Chấp hành
 24 Ông Nguyễn Thế Tân Ủy viên Ban Chấp hành
 25 Ông Trần Mạnh Hùng Ủy viên Ban Chấp hành