Kiểm soát viên

  KIỂM SOÁT VIÊN TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 Ông Nguyễn Đức Thắng
Kiểm soát viên chính
2 Ông Phạm Thanh Sơn
Kiểm soát viên
3 Bà Trần Thị Phượng
Kiểm soát viên