Phòng ban

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Dầu Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 Ông Mai Xuân Hải Bí thư
2 Ông Võ Đình Hòa Phó Bí thư
3 Ông Vũ Huy Hải
Phó Bí thư
4 Bà Bùi Thị Vân Thanh
Ủy viên Ban Thường vụ
5 Bà Bùi Thị Minh Phương
Ủy viên Ban Thường vụ
6 Ông Bùi Hữu Quyền
Ủy viên Ban Thường vụ
7 Ông Nguyễn Trọng Mạnh
Ủy viên Ban Thường vụ
8 Ông Vương Hà Phương
Ủy viên Ban Thường vụ
9 Ông Lê Tiến Thành Ủy viên Ban Thường vụ
10 Ông Hà Thế Anh
Ủy viên Ban chấp hành
11 Ông Nguyễn Trọng Cường
Ủy viên Ban chấp hành
12 Bà Nguyễn Thị Hằng Giang Ủy viên Ban chấp hành
13 Bà Ngô Thị Thu Hòa
Ủy viên Ban chấp hành
14 Ông Phạm Gia Huấn
Ủy viên Ban chấp hành
15 Ông Nguyễn Quốc Hùng
Ủy viên Ban chấp hành
16 Bà Nguyễn Thanh Huyền
Ủy viên Ban chấp hành
17 Ông Trương Thiết Kỳ
Ủy viên Ban chấp hành
18 Ông Nguyễn Thanh Lắm Ủy viên Ban chấp hành
19 Ông Nguyễn Thanh Long
Ủy viên Ban chấp hành
20 Bà Trần Thị Ngọc Mai
Ủy viên Ban chấp hành
21 Ông Đoàn Công Nam
Ủy viên Ban chấp hành
22 Bà Cao Thanh Nhàn
Ủy viên Ban chấp hành
23 Ông Nguyễn Hữu Phúc
Ủy viên Ban chấp hành
24 Ông Trịnh Thanh Tôn Thuận
Ủy viên Ban chấp hành
25 Ông Nguyễn Bá Minh Tuấn
Ủy viên Ban chấp hành
26 Ông Nguyễn Thanh Tùng
Ủy viên Ban chấp hành
27 Bà Trần Thị Thanh Tuyền
Ủy viên Ban chấp hành